Convallaria majalis

C. Peirce
R. W. Smith
R. W. Smith
C. Peirce
C. Peirce