Minuartia michauxii

S. Farrington
S. Farrington habit
D. Peirce
D. Peirce
C. Peirce
C. Peirce
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
S. Farrington