Coreopsis palmata

R. W. Smith
R. W. Smith
B. S. Walters
R.W. Smith
B. S. Walters
B. S. Walters
B. S. Walters