Lygodium palmatum

J. G. Krause
J. G. Krause
J. G. Krause
J. G. Krause habitat
J. Krause
J. Krause
J. Krause
J. Krause
J. Krause
ex W. H. Wagner slide collection
J. G. Krause
J. G. Krause