Actaea racemosa

R. W. Smith
R. W. Smith
R. W. Smith
I. Eiseman
I. Eiseman