Potamogeton perfoliatus

G. E. Crow inflorescence, fruit
G. E. Crow
G. E. Crow inflorescence