Potamogeton oakesianus

G. E. Crow habit
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper