Potamogeton epihydrus

R. W. Smith
G. E. Crow floating leaves
G. E. Crow habit
G. E. Crow habit
G. E. Crow
G. E. Crow flowers
G. E. Crow habit
G. E. Crow fruit
G. E. Crow fruit
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper