Stenanthium gramineum

I. Shackleford
I. Shackleford