Pyrola asarifolia

C. Peirce
C. Peirce
R. W. Smith
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
R. Schipper
J. Kelly
L. Wallis
L. Wallis
L. N. May
R. Schipper