Wolffia borealis

L. Wallis with Spirodela polyrhiza+E673 All Images