Equisetum telmateia

M. R. Penskar
M. R. Penskar
M. R. Penskar